I.1. Основни технически съоръжения и помощни средства, обезпечаващи работата в базата:

Видео наблюдение – осъществява се постоянно видеонаблюдение, с цел охрана и контрол на работата с възможност за връзка чрез Интернет.Поддръжката на съоръжението се осъществява от лицензирана фирма, на базата на дългогодишни договорни отношения.

Комуникации – телефонни линии и Интернет.

За регулярно снабдяване с електроенергия:

– три отделни собствени електропровода 20 kV и собствена подстанция.

За водоснабдяване:

– 3 собствени сондажни кладенеца – №1–170м; №2–352м; №3–172м.

– 2 собствени кладенеца – №4 – 8 м; №5 – 7.5м.

– питеен водопровод и технически противопожарен водопровод.

– противопожарен резервоар 110 куб.м.

Канализация:

– вътрешна канализационна мрежа Ф500 и три външни канализационни щранга: – отклонение 1 – 750м; отклонение 2 – 350м; отклонение 3 – 270м. – собствено пречиствателно съоръжение – шесткамерен мазниноуловител с площ 55 кв.м.

Система за пожароизвестяване .

Вътрешен транспорт:

– 3 бр. газокари  марка „SHTIL“,1 брой електрокар марка „SHTIL“ и 20 броя транспалетни колички.

 

„СОЛИНЕКС“АД притежава собствен лиценз за въоръжена охрана и всички съоръжения и офиси на комплексната складова база са под 24-часова въоръжена охрана, съчетана с видеонаблюдение.