Дружество „СОЛИНЕКС“ е учредено и регистрирано съгласно българското законодателство на 19.11.1992г. със седалище с. Петърч, община Костинброд, Софийска област. При неговото учредяване, фирмата на дружеството е „СОЛЕКС”, като през 2008г., дружеството е преструктурирано в „СОЛИНЕКС”.

Динамиката на развитието на „Солинекс“ АД, в светлината на актуалната икономическа ситуация в страната през последните години, извеждат на преден план следните обстоятелства и факти:

  1. Организацията на дейността и структурата на дружеството към настоящия момент са изградени по начин, при който е налице извършване на цялата дейност пряко от страна на „Солинекс“АД и съответно – произтичащите от това последици и рискове;
    • Осъществяване на разнородни дейности в рамките на едно и също търговско дружество, което създава реална опасност от кадрови и материален дисбаланс и води до рискове при осъществяваната дейност;
    • Влизане в директни правоотношения на дружеството с трети лица – съконтрахенти и доставчици;

                 В следствие на гореопоменатите факти, с план за преобразуванепна 28.12.2018 г. от „Солинекс“ АД се отделят две новообразувани дружества:

  • „Солитрейд“ ЕАД – складов и логистичен оператор
  • „Имотпроект“ ООД – сектор недвижими имоти и строителство

Към днешна дата, собствеността на капитала в новообазуваните дружества  е изцяло  на „Солинекс“ АД и изцяло е частна.

„Солинекс”АД  разполага със съвременна комплексна складово -логистична база, находяща се в с. Петърч,ул. „Търговска“ №9,  която е негова  собственост и е въведена в експлоатация през 1994г.

Комплексната складово-логистична база е изключително благоприятно ситуирана, предвид развитата инфраструктура и индустрия в региона – Отстои на 21 км. от София; само на 6км. от магистралата София – Белград – Централна Европа; в непосредатвена близост е и до една от основните международни пътни артерии, осъществяваща връзката на централна Европа и дунавските пристанища с пристанището на Солун и е удобен пункт за съхранение, лагеруване, заготвяне и експедиция на хранителни стоки.

От 2003г. складовата база е сертифицирана по ISO 9001:2000а от 2010г е сертифицирана по ISO 9001:2008,от 15.08.2018 г е сертифицирана по ISO9001:2015със сертификат № HU03/58403, издаден от СЖС – България SGS –BG.

Към внедрената система по качеството има интегрирани модули с одобрени процедури от Добрите производствени практики, Изискванията за безопасни и здравословни условия на труд и НАССР.

Дружеството е сертифицирано за търговия с хранителни продукти от животински произход  със страни от ЕС и има собствен ветеринарен регистрационен номерBG2303028 EO

„Солинекс” е дългогодишен логистичен и складов оператор на един от най-големите чуждестранни  инвеститори в областта на хранителните стоки –  КОКА КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ БЪЛГАРИЯ“АД,До 1917 г., в продължение на 10 /Десет/ години, „Солинекс“ е един от основните логистични и складови оператори на „Крафт Фуудс България“ АД . Към настоящия момент дружеството осъществява:

 

– Складово съхранение, складово обслужване и манипулации и вътрешен транспорт  на всякакви опаковани хранителни продукти и нехранителни продукти,с изключение на петролни продукти и гориваи продукти изискващи специален лиценз и разрешение за съхранение..

– Съхранение, транспорт и търговия със суровини и храни от животински произход,непредназначени за консумация от хора и на продукти от странични животински продукти – СЖП категория 3.

 

Комплексната складовo-логистична база на „СОЛИНЕКС” е изградена на обща площ от 27 817 кв.м. и се състои от разнообразни складови съоръжения, офисни площи и оборудване включващо: